המוצרים ואופן המכירות

1.המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים בחברה (להלן: “המחיר”) ואינם מחירי שוק. בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר המתפרסם באתר של המוצרים האמורים.

1.2 האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הגשת הצעה במסגרת המכירות ו/או לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.

1.3 באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר הזמנה של מוצר כלשהו התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש תוך 5 ימי עבודה כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ויקבל המשתמש את הצעת החברה למכירת מוצר חלופי, ככל שניתנה הצעה כאמור, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והמשתמש לא יהא מעוניין במוצר החלופי, יהא המשתמש זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתו. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ואו דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בנסיבות של העדר מלאי מספיק כאמור, לרבות טענה בדבר קיום התחייבות החברה לאספקת המוצר, ובכלל זה דרישה לפיצוי כלשהו בגין נזק עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

1.4 כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית.

1.5   חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות, אשר נועדו לדמות בצורה הקרובה ביותר את המוצר עצמו, ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע”מ. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין התיאור המילולי באתר, יגבר התיאור המילולי באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.

1.6   החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שפרטי המוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני, אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ואו דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בנסיבות כאמור.

. ביטול עסקה והחזרת מוצרים

2.   כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”) ותקנותיו. הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

2.1.   ניתן לבטל רכישת מוצר אשר נרכש באתר באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא של הרוכש ומספר תעודת הזהות שלו (להלן: “הודעת הביטול”), לרבות באמצעות פקס ודוא”ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכד’, לפי המאוחר מביניהם, כדלקמן והכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק:

2.1.1    בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו. החזרת המוצר לחברה תיעשה על ידי החברה על פי הוראות החוק.

2.1.2      בביטול עסקה שלא עקב פגם או טעות בסיפוק מוצר שהוזמן , תחזיר החברה לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לרוכש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.

2.2   החזרת מוצר שהזמנתו בוטלה כאמור בסעיף 2.1.2 לעיל, תתבצע על חשבון המשתמש באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לחברה שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה טרם החזרתה לחברה, תהיה החברה רשאית לבדוק את תקינות המוצר ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש, כתנאי לביטול העסקה.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

3.   אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי הספקים, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש, לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

3.1.   הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי, האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

3.2.   דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר מחולקים לפי אזורי משלוח התשלום משתנה

3.3.   מועד אספקת המוצרים יתבצע בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש. מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיס האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’ – ה’, ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון.

3.4.   בנסיבות של איחור בשל כוח עליון, כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו’ ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר לקבלת מוצר חלופי או לביטול העסקה והשבת כספם.

3.5.   החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

3.6.   עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה, יובהר העניין לרוכש והחברה תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה.

3.7.   במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצר לרוכש, ולא יימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

3.8.   בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
אחריות בגין המוצר

4.   המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לתעודת האחריות המצורפת.

4.1.   מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר, והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הרוכש לפנות ליבואן ו/או לספק ו/או ליצרן על פי תעודת האחריות המצורפת למוצר

4.2 לעניין מוצרי שמע ומולטימדיה
כל המוצרים באחריות יצרן לשנה
לא כולל שבר , קורוזיה , או נזק שנגרם למוצר עקב התקנה לא תקינה או שימוש לא לפי הוראות היצרן

4.2.1 רמקולים סאבוופרים ומוצרי שמע ללא אחריות לאחר התקנה
במידה ונבדקו תקינותם והמוצר תקין ועובד לא קיימת אחריות

5   ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

זמינות ו/או שינוי האתר

6.   החברה רשאית להתיר או לאסור את כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

6.1.   מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

7. כתובת החנות : שלום אש 1 בת ים

לכל שאלה ו/או בקשה יש על המשתמש לפנות אל שירות הלקוחות בטופס יצירת קשר באתר
או במייל shivouk2000@gmail.com